G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 42 14 32
7 239 996 801
6 0941 8493 9556 5138 8336 2017 5652 3251 2017
5 3654 4144 5832
4 05008 60386 48408 40791 11262 24174 94512 43201 87064 35508 04828 52335 70706 01929 07364 98474 57121 71316 74075 04656 13744
3 09097 36808 60343 31457 96511 36808
2 94519 38900 36141
1 97593 46298 48436
ĐB 942923 673884 862319
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 8 8 8 1 6 8 1 2
1 2 9 4 8 1 6 7 9
2 3 8 9 1
3 9 5 6 8 2 2 6
4 1 2 3 4 1 4
5 4 6 7 1 2 6
6 2 4 4
7 4 4 5
8 6 4
9 1 3 3 7 6 8
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 61 87 45
7 806 945 421
6 8714 0026 1678 9604 7558 4774 2050 8724 4774
5 5683 6328 9903
4 68072 37158 96391 00778 29830 05992 04037 84945 09742 19235 37821 57516 93625 99494 39018 26612 38582 57302 26713 79395 40867
3 27532 33860 60606 81206 49479 33860
2 85992 04064 69035
1 57577 52613 26139
ĐB 168076 148248 125151
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6 4 6 6 2 3
1 4 3 6 2 3 8
2 6 1 5 8 1 4
3 2 7 5 5 9
4 2 5 5 8 5
5 8 8 1 3
6 1 4 7
7 2 6 7 8 8 4 9
8 3 7 2
9 1 2 2 1 4 5
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 83 14 79
7 950 829 084
6 3386 7416 8577 1669 5997 7503 0793 4645 7503
5 0829 0930 1856
4 58470 33448 68392 76755 14609 28459 78075 87151 17652 90240 10309 31654 96270 51636 40891 75323 48087 51427 15181 02769 37630
3 96726 78191 16989 09442 73657 78191
2 34253 36744 79040
1 98432 23032 06205
ĐB 330932 582806 490318
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 6 9 3 5
1 6 4 8
2 6 9 9 3 7
3 2 2 2 6
4 8 2 4 5
5 3 5 9 1 2 4 6 7
6 9 9
7 5 7 9
8 3 6 9 1 4 7
9 1 2 7 1 3
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 54 52 35
7 546 842 155
6 5488 9218 8403 9991 2135 8223 1132 8250 8223
5 3629 9657 7011
4 08158 71260 87652 11529 63707 54402 72607 73374 79896 58738 83106 61203 47525 10396 87473 05065 45802 00820 80423 60035 93925
3 75030 81061 68317 50973 20775 81061
2 73298 07711 64369
1 32520 20857 46168
ĐB 472296 467462 341542
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 3 7 7 3 6 2
1 8 1 7 1
2 9 9 5 3 3 5 8
3 5 8 2 5 5
4 6 2 6 2
5 2 4 8 2 7 7 5
6 1 2 5 8 9
7 3 4 3 5
8 8
9 6 8 1 6 6
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 89 40 04
7 990 343 128
6 4196 3992 6427 7419 2312 3137 1143 1855 3137
5 4517 0064 6054
4 00547 84977 36495 23624 43325 19944 13214 66735 29935 41953 97981 00520 75658 13482 18121 51951 90993 42573 41354 34029 02743
3 40977 19874 42593 65825 29213 19874
2 09517 90970 26773
1 97437 29459 10784
ĐB 220816 509867 273435
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4
1 4 6 7 7 2 9 3
2 4 5 7 5 1 8 9
3 7 5 5 5 7
4 4 7 3 3 3
5 3 8 9 1 4 4 5
6 4 7
7 4 7 7 3 3
8 9 1 2 4 5
9 2 5 6 3 7 3
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 92 81 63 22
7 697 611 241 402
6 5758 7479 3907 8396 1418 9478 4253 3635 9478 7285 1498 0211
5 1736 3817 6662 7925
4 44925 58228 39503 75956 71478 49975 82152 73148 27491 78709 39446 08187 25758 89076 52713 26063 76715 03913 99853 79612 95912 55829 24597 09473 19108 61566 75621 54609
3 57839 84380 04000 72851 98082 84380 87555 92773
2 32995 72463 63039 63455
1 01660 15363 17334 96292
ĐB 643631 925909 664013 951718
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 7 2 9 9 2 8 9
1 1 7 8 2 2 3 3 3 5 1 8
2 5 8 1 2 5 9
3 1 6 9 4 5 9
4 6 8 1
5 2 6 8 1 8 1 3 3 5 5
6 3 3 2 3 3 6
7 5 8 9 6 8 3 3
8 1 7 2 5
9 2 5 7 1 6 2 7 8
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 04 87 87
7 028 360 880
6 1610 7245 0064 3648 3821 3223 1764 6482 3223
5 4198 7120 3356
4 71239 29750 01939 21431 29591 93311 31169 09130 75334 63187 85023 19722 21415 96866 27207 93201 69866 63367 60709 06017 58528
3 83657 09203 53302 26287 59196 09203
2 92989 46311 12941
1 94484 64473 94454
ĐB 065068 922293 531312
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3 4 2 1 7 9
1 1 1 5 8 2 7
2 8 1 2 3 3 6 8
3 1 9 9 4
4 5 8 1
5 7 4 6
6 4 8 9 6 4 6 7
7 3
8 4 9 7 7 7 2 7
9 1 8 3 6
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 79 44 16
7 367 652 585
6 2735 8116 4659 5425 5244 3634 8670 2569 3634
5 0294 9813 8454
4 20488 35592 64383 96831 78159 95204 40535 52988 72587 17386 07673 35641 44016 15018 45033 98538 24234 33707 05792 99809 15528
3 03622 62191 15702 65510 64032 62191
2 29667 18192 60426
1 31495 28201 03459
ĐB 474758 675184 678403
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 4 1 2 3 7 9
1 6 3 6 8 6
2 2 5 6 8
3 1 5 5 2 3 4 4 8
4 1 4 4
5 8 9 9 2 4 9
6 7 7 9
7 9 1 3
8 3 8 4 6 7 8 5
9 1 2 4 5 2 2
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 52 36 10
7 387 549 561
6 6989 5552 0083 5221 9542 4346 1319 4450 4346
5 5894 7606 9378
4 43615 22774 26364 29817 08035 17029 85617 53977 88316 97443 80148 41208 95479 28554 83751 67408 18024 67205 06730 02813 50063
3 45940 80861 64651 10000 22183 80861
2 33440 07388 37165
1 85243 77350 53310
ĐB 235490 997124 264290
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6 8 5 8
1 5 7 7 6 3 9
2 9 1 4 4
3 5 6
4 3 2 3 8 8 9 6
5 2 2 1 4 1
6 1 4 1 3 5
7 4 7 9 8
8 3 7 9 8 3
9 4
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 55 20 49
7 820 765 741
6 0982 1693 9528 9198 9759 9956 5396 2381 9956
5 8380 8297 4342
4 33581 45316 14827 19520 14640 51664 59263 31495 79288 47772 05941 09501 75042 90245 44978 01070 97047 05159 68735 28541 04711
3 00776 00362 18023 77867 11608 00362
2 80615 41633 05047
1 43280 91530 08136
ĐB 111651 237021 037839
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1 8
1 5 6 1 1
2 7 8 1 3
3 3 1 5 6 9
4 1 2 5 1 1 2 7 7 9
5 1 5 9 6 9
6 2 3 4 5 7
7 6 2 8
8 1 2 8 1
9 3 5 7 8 6
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 69 29 77
7 413 123 384
6 2327 4799 3058 6030 1403 7342 7283 3056 7342
5 9717 2310 8991
4 34272 17647 86245 13458 49247 51822 86166 94883 36480 14384 75989 46917 91151 57927 07017 63526 22766 51771 56190 51878 39242
3 95699 82845 70272 03059 65789 82845
2 15898 30870 65987
1 23029 45049 26674
ĐB 830771 957647 087784
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 4
1 3 7 3 7 7
2 2 7 9 3 7 9 6
3
4 5 5 7 7 7 9 2 2
5 8 8 1 9 6
6 6 9 6
7 1 2 2 1 4 7 8
8 3 4 9 3 4 4 7 9
9 8 9 9 1
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 22 19 03
7 821 205 341
6 8424 3822 0464 3580 0711 2074 2577 3228 2074
5 8123 3095 5259
4 44015 45762 87983 20428 61130 04198 42965 56762 18750 67112 21225 46550 58826 02709 35523 22630 05260 03988 27538 99151 69557
3 90856 96478 71656 78848 92517 96478
2 52761 05559 22514
1 86200 16092 39300
ĐB 523343 428213 960198
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5 9 3
1 5 1 2 3 3 9 4 7
2 1 2 2 3 4 8 5 6 3 8
3 8
4 3 8 1 3
5 6 6 9 1 7 9
6 1 2 4 5 2
7 8 4 7
8 3 8
9 8 2 5 8
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 26 64 38 37
7 143 140 004 431
6 6910 1667 6594 1749 5608 1521 1461 7442 1521 0584 5271 1475
5 8580 8386 2613 0327
4 33720 90132 53727 78229 99988 76582 05132 35926 66780 88309 10969 34969 41088 50984 40012 53460 18742 70385 12351 10359 45235 49252 44248 01857 29125 98973 83322 44213
3 37547 63283 85434 52249 15069 63283 13683 02531
2 19928 27691 43942 42283
1 91886 93790 48740 25760
ĐB 108196 040828 028654 475269
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 9 4
1 2 3 3
2 6 7 8 9 6 8 1 2 5 7
3 2 2 4 5 8 1 1 7
4 3 7 9 9 2 2 2 8
5 1 4 6 9 2 7
6 7 4 9 9 1 9 9
7 6 1 3 5
8 2 3 6 8 4 6 8 5 3 3 4
9 4 6 1
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 90 76 80
7 916 310 553
6 7670 1916 8979 3303 7357 0350 1829 6039 0350
5 0788 6678 1848
4 21647 82688 13801 04795 42537 80497 04969 74495 93691 30603 99304 91370 17398 46935 65566 27185 48332 68600 98996 02065 53130
3 22886 79740 80606 46367 60771 79740
2 25022 36389 91112
1 58240 76674 24143
ĐB 823143 187649 707542
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1 3 3 4 6
1 6 6 6 2
2 2 9
3 7 5 2 9
4 3 7 9 2 3 8
5 7 3
6 9 7 5 6
7 9 4 6 8 1
8 6 8 8 9 5
9 5 7 1 5 8 6
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 68 75 94
7 202 594 724
6 6879 8278 5102 3227 4065 6276 3627 6863 6276
5 9248 3443 5443
4 60505 55934 68959 96715 56087 07028 09100 30045 45287 99553 47630 07193 54646 38634 19514 37345 78147 11910 87182 27466 79281
3 40408 78073 18129 18318 35292 78073
2 33084 16369 93542
1 62503 17044 69019
ĐB 724638 337777 282497
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2 2 3 5 8 1
1 5 8 4 9
2 8 7 9 4 7
3 4 8 4
4 8 3 4 5 6 2 3 5 7
5 9 3
6 8 5 9 3 6
7 3 8 9 5 7 6
8 4 7 7 1 2 9
9 3 4 2 4 7
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 55 53 08
7 390 276 883
6 3987 6349 0929 7038 0959 7020 0157 1849 7020
5 4934 5544 6867
4 68521 09536 43685 65256 71523 45742 74117 37538 56769 50634 01403 41833 90704 28765 91149 09481 04304 22854 50339 07476 12474
3 14623 22613 39062 48748 09403 22613
2 60416 66239 85249
1 73708 39452 91576
ĐB 260023 827254 266191
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8 3 4 7 3 4 8
1 3 6 7 9
2 1 3 3 3 9
3 4 6 3 4 8 8 9 9
4 2 9 4 8 9 9 9
5 5 6 2 3 4 9 4 7
6 2 5 9 7
7 6 4 6 6
8 5 7 1 3
9 1
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 64 12 69
7 426 914 506
6 4805 3676 7695 8135 5604 1754 7478 1240 1754
5 1294 4252 6165
4 50109 23139 41333 68081 75940 11318 11173 52765 96373 89644 27992 72642 21204 43595 18287 07599 75646 69302 70885 45186 83358
3 20268 65949 17942 05060 94485 65949
2 85626 94442 85460
1 92876 07845 68681
ĐB 916418 787778 178212
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 9 4 4 2 6
1 8 8 2 4 2
2 6 6
3 3 9 5
4 9 2 2 2 4 5 7 6
5 2 4 8
6 4 8 5 5 9
7 3 6 6 3 8 4 8
8 1 1 5 5 6 7
9 4 5 2 5 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 66 91 15
7 205 924 414
6 2705 9030 7944 0553 2262 5111 3365 7711 5111
5 8227 0589 5412
4 90510 07492 61888 52573 38138 58514 46855 02705 16940 61286 20197 83576 44400 56798 00619 06616 40058 39435 59800 92739 97618
3 35538 14870 23644 33058 01588 14870
2 60803 59210 92973
1 33208 38706 04730
ĐB 373557 342088 955475
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 5 5 8 5 6
1 4 1 1 2 4 5 6 8 9
2 7 4
3 8 8 5 9
4 4 4 8 1
5 5 7 3 8 8
6 6 2 5
7 3 6 3 5
8 8 6 8 9 8
9 2 1 7 8
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 60 39 82
7 037 960 685
6 2014 5444 6076 7501 2552 2970 2566 9269 2970
5 0508 5579 7583
4 49001 26797 51386 87216 31637 33690 25270 02143 58713 92107 89380 15624 52416 11151 02388 91308 70191 51232 03301 84642 59939
3 84888 57753 63006 30663 86894 57753
2 65720 38993 77389
1 53974 90251 16845
ĐB 372174 217073 491178
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 8 1 6 7 1 8
1 4 6 3 6
2 4
3 7 7 9 2 9
4 4 3 2 5
5 3 1 1 2
6 3 8 6 9
7 4 4 6 3 9 8
8 6 8 2 2 3 5 8 9
9 7 3 1 4
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 68 34 29 04
7 164 115 966 320
6 5490 1672 7159 9852 2785 7460 1155 0777 7460 5415 0924 6454
5 6198 5861 3622 8115
4 20399 15976 61345 32703 07790 12787 14289 29035 50283 11644 51838 78228 92210 52668 56260 95113 29316 40693 97861 62886 88431 32353 75148 03655 26333 84680 26516 18401
3 53233 05269 50155 95173 97845 05269 90769 31689
2 69334 70580 43622 44403
1 01152 45958 21722 56267
ĐB 664980 915971 887162 355910
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 1 3 4
1 5 3 6 5 5 6
2 8 2 2 2 2 9 4
3 3 4 4 5 8 1 3
4 5 4 5 8
5 2 9 2 5 8 5 3 4 5
6 4 8 9 1 8 1 2 6 7 9
7 2 6 1 3 7
8 7 9 3 5 6 9
9 8 9 5 3
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 17 49 14
7 875 998 682
6 9795 2437 6136 8506 7431 9015 4382 2304 9015
5 6050 6521 9004
4 49737 83004 90300 24023 84291 93949 14718 37042 19536 85606 96009 65009 51174 66885 86876 63714 24839 14157 89783 70727 46330
3 51540 91298 08560 55737 16084 91298
2 17822 52769 68405
1 78044 74954 26342
ĐB 132596 156167 829097
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4 6 6 7 9 9 4 4 5 7
1 7 8 4 4 5
2 2 3 1 7
3 6 7 7 1 6 7 9
4 4 9 2 9 2
5 4 7
6 7 9
7 5 4 6
8 5 2 2 3 4
9 1 5 6 8 8 7
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 09 61 67
7 062 946 279
6 2471 7135 9436 1344 8555 5584 8776 0823 5584
5 9797 7626 4497
4 82172 48800 81820 40776 98428 22311 66461 16257 86355 85921 53219 76476 99615 69698 58023 19346 15568 55320 35921 36349 88882
3 40474 04620 68440 91296 46962 04620
2 69640 27860 27366
1 10547 88235 66275
ĐB 730894 719225 995407
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 9 7
1 1 5 9
2 8 1 5 6 1 3 3
3 5 6 5 5
4 7 4 6 6 9
5 5 5 7
6 1 2 1 2 2 6 7 8
7 1 2 4 6 6 5 6 9
8 2 4
9 4 7 6 8 7
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 62 35 60
7 758 589 775
6 7166 7940 3409 6612 2630 2895 0369 2128 2895
5 3379 1639 7648
4 45901 82382 71048 58602 87408 49038 17039 75506 73021 48071 03403 44572 43473 97542 54288 14887 79688 81084 33932 00358 28538
3 46793 09625 19574 14769 26308 09625
2 61629 77514 08199
1 61245 39763 39434
ĐB 503155 443863 812555
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1 2 8 9 3 6 8
1 2 4
2 5 9 1 8
3 8 9 5 9 2 4 8
4 5 8 2 8
5 5 8 5 8
6 2 6 3 3 5 9 8 9
7 9 1 2 3 4 5
8 2 9 4 7 8 8
9 3 5 9
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 40 56 01
7 452 982 011
6 4204 1125 1245 8305 4132 8479 4980 1278 8479
5 4231 8455 3976
4 84599 27011 96496 80610 70634 43488 95437 36334 43108 39150 97646 96995 26041 18542 66596 40935 08087 78297 65394 46954 77915
3 96519 46849 81926 89570 90068 46849
2 95881 44268 31459
1 26374 39932 51778
ĐB 731583 110808 010739
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 5 8 8 1
1 1 9 1 2 5
2 5 6
3 1 4 7 2 2 4 5 9
4 5 9 1 2 6
5 2 5 6 4 9
6 8 8
7 4 6 6 8 8 9
8 1 3 8 2 7
9 6 9 5 4 6 7
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 40 00 11
7 161 822 074
6 9867 7393 1212 5770 0867 2502 6379 9679 2502
5 0141 0429 2941
4 97508 77506 86064 74161 86971 90560 23536 44769 55860 84322 08766 59935 44547 25677 55988 63720 81470 41995 51201 40526 59389
3 75585 03527 74515 03146 54286 03527
2 97226 07731 20954
1 79195 80195 61628
ĐB 546072 113834 553836
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6 8 1 2
1 2 5 1
2 6 7 2 2 9 9 6 8
3 6 1 4 5 6
4 1 6 7 1
5 4
6 1 1 4 7 6 7 9
7 1 2 7 4 9 9
8 5 6 6 8 9
9 3 5 5 5
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 30 54 94
7 553 142 907
6 2307 9960 4517 2166 4400 1159 8299 2308 1159
5 7987 0680 7085
4 44895 89494 44278 20163 12922 76118 97182 67784 59353 53503 49015 51459 16392 80188 12779 29526 16101 49661 08505 89374 59892
3 74232 71366 59677 75811 00546 71366
2 57156 81530 57417
1 70139 86228 15912
ĐB 848912 219699 917483
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 7 3 1 5 7 8
1 2 7 8 1 5 8 2 7
2 2 8 6
3 2 9
4 2 6
5 3 6 3 4 9 9
6 3 6 6 1 4
7 8 7 4 9
8 2 7 4 8 3 5
9 4 5 2 9 2 4 9
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 04 75 54 37
7 188 783 495 663
6 2763 1913 7957 5863 4506 9051 4771 2237 9051 2708 0139 5874
5 9506 4780 4543 8069
4 27987 47741 63069 31967 26228 18272 45361 79243 09721 80940 06094 43689 20728 44158 01366 40992 44197 90048 93668 80898 80276 55219 74799 77471 16108 26593 70923 13267
3 97087 32917 23911 35053 84433 32917 16547 95531
2 82353 71771 33884 92616
1 61608 17815 85886 42260
ĐB 062117 777481 836475 514345
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 6 8 6 8 8
1 3 7 7 1 5 6 9
2 8 1 8 3
3 3 7 1 7 9
4 1 3 3 5 8 5 7
5 3 7 3 3 8 1 4
6 1 3 7 9 3 6 8 3 7 9
7 2 1 5 1 5 6 1 4
8 7 7 8 1 3 9 4 6
9 4 2 5 7 8 3 9
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 29 61 32
7 374 982 667
6 2761 1878 2220 8143 5461 9906 6581 4868 9906
5 3344 2454 8624
4 08872 78016 30602 77643 53634 77481 76311 37064 61642 60317 77071 10506 87233 63294 59909 47076 87815 86377 83296 88877 95094
3 80746 91181 85893 47387 07504 91181
2 68021 64161 05557
1 48743 85642 22604
ĐB 754874 547575 052296
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 6 4 4 6 9
1 1 6 7 5
2 1 9 4
3 4 3 2
4 3 3 4 6 2 2 3
5 4 7
6 1 1 1 1 4 7 8
7 2 4 4 8 1 5 6 7 7
8 1 1 2 7 1 9
9 3 4 9 4 6 6
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 62 88 50
7 864 289 854
6 5319 0102 9467 1047 9883 8679 2202 1083 8679
5 6751 9993 8450
4 13738 10198 40993 26683 33053 44691 38713 06640 40301 05811 68110 35348 03717 54971 92684 85698 55479 29707 99032 86099 73472
3 74899 23763 24004 24691 74808 23763
2 21897 23520 68200
1 80364 93738 62713
ĐB 057078 271421 435569
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2 1 4 2 7 8
1 3 9 1 7 3
2 1
3 8 8 2
4 7 8 8 4
5 1 3 4
6 2 3 4 4 7 9
7 8 1 2 9 9
8 3 3 8 9 3 4
9 1 3 7 8 9 1 3 8 9
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 02 62 91
7 446 956 602
6 6504 8229 6711 7300 9745 9441 5026 4135 9441
5 9999 5426 4553
4 85865 03801 16439 35682 79883 09634 03238 81512 54424 49231 20216 93953 86189 30739 21724 77315 57742 19134 46998 61038 23583
3 87003 09850 47208 33060 26623 09850
2 47438 23157 20196
1 70802 04216 49155
ĐB 422435 621463 093630
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1 2 2 3 4 1 8 2
1 1 2 6 6 5
2 9 4 6 3 4 6
3 4 5 8 8 9 1 9 4 5 8
4 6 5 1 2
5 3 6 7 3 5
6 5 2 3
7 9
8 2 3 9 3
9 9 1 6 8
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 02 13 15
7 297 313 709
6 9354 6678 1935 3341 7766 4500 6239 0210 4500
5 3601 9577 2152
4 24650 80027 81103 71444 58485 45095 60690 75044 65611 57159 70070 45900 83434 05113 43200 25744 58629 17305 83103 55691 65082
3 84188 90183 73905 88489 87984 90183
2 80427 25173 51294
1 39094 49145 21367
ĐB 830059 936543 610676
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1 2 3 5 7 3 5 9
1 1 3 3 3 5
2 7 7 9
3 5 4 9
4 4 1 3 4 5 4
5 4 9 9 2
6 6 7
7 8 3 7 6
8 3 5 8 9 2 4
9 4 5 7 1 4
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 88 07 64
7 630 870 183
6 5324 1013 5063 6230 5141 8881 2329 6203 8881
5 4785 2867 5730
4 56091 00410 66639 79546 67125 48971 17006 90180 14801 83524 27470 76597 58048 33347 01291 65320 36147 22824 30131 00927 74246
3 13757 78493 86433 46809 23656 78493
2 07611 20410 29735
1 30906 76071 94111
ĐB 633890 115341 326684
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6 6 1 7 9 3
1 1 3 1
2 4 5 4 7 4 7 9
3 9 3 1 5
4 6 1 1 7 8 6 7
5 7 6
6 3 7 4 6
7 1 1
8 5 8 1 3 4
9 1 3 7 1
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 50 52 22
7 727 658 247
6 9881 6051 4978 0430 7979 9985 4211 0979 9985
5 0913 3535 7312
4 03210 97006 76306 04828 21283 19436 21626 79108 00609 16500 34105 47136 01664 33079 98176 72409 03337 81183 34588 42222 37850
3 32236 46735 12442 38587 21640 46735
2 68138 74440 80962
1 44193 26574 10620
ĐB 614830 745670 630300
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 6 6 5 8 9 9
1 3 1 2
2 6 7 8 2 2
3 5 6 6 8 5 6 7
4 2 7
5 1 2 8
6 4 2
7 8 4 9 9 6 9
8 1 3 1 7 1 3 5 8
9 3
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 51 05 70 35
7 922 012 603 411
6 9995 9535 8800 2243 3074 0829 5140 4787 0829 1158 8608 2427
5 8738 5512 9934 6851
4 35768 72465 40475 62780 79385 82727 07339 55528 25221 04978 53275 98801 68986 17262 95618 33439 02963 82748 22513 49916 39204 72892 83639 10950 73141 00557 66384 91369
3 57555 36463 83455 92439 20366 36463 49414 65150
2 13347 62176 18041 53760
1 90825 75455 33814 80513
ĐB 301978 156776 386226 482668
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 5 3 4 8
1 2 2 3 4 6 8 1 3 4
2 2 5 7 1 8 6 9 7
3 5 8 9 9 4 9 5 9
4 7 3 1 8 1
5 1 5 5 5 8 1 7 8
6 3 5 8 2 3 6 8 9
7 5 8 4 5 6 6 8 3
8 5 6 7 4
9 5 2
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 71 35 10
7 598 133 319
6 1545 9070 5344 2203 5540 9835 1093 6532 9835
5 8613 8943 7752
4 45717 51161 37387 71945 31828 02831 15303 03017 17102 13986 00442 70537 57715 30785 53616 38448 81294 74023 80294 80672 24277
3 43677 38365 79982 91701 79215 38365
2 91489 12588 65952
1 65567 12455 10169
ĐB 742628 624597 548226
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3 1 2 3
1 3 7 5 7 5 6 9
2 8 8 3 6
3 1 3 5 7 2 5
4 4 5 5 2 3 8
5 5 2 2
6 1 5 7 2 8 9
7 1 7 2 7
8 7 9 2 5 6 8
9 8 7 3 4 4
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 34 56 55
7 147 073 131
6 6956 5482 3333 9326 5933 7592 3660 0067 7592
5 1528 4818 5975
4 87854 13271 67464 55534 53554 89202 79442 71089 35970 20644 40558 66670 80714 89724 13003 80187 78063 02089 78366 79642 18100
3 44703 88546 17584 87441 12941 88546
2 82760 96513 32373
1 61724 51700 96532
ĐB 773465 791223 842196
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2 3 3
1 3 4 8 2
2 4 8 3 4 6
3 3 4 4 3 8 1 2
4 2 6 7 1 4 1 2
5 4 4 6 6 8 5
6 4 5 3 6 7
7 1 3 3 5
8 2 4 9 7 9
9 2 6
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 11 84 76
7 336 911 487
6 5776 2717 3993 7656 3043 8969 6320 7043 8969
5 2975 5518 5679
4 08041 46831 94498 15305 73907 60354 11098 67388 19391 44611 03930 46422 37437 07068 22070 84331 01613 37744 44919 89493 50018
3 90555 36288 58132 39572 94388 36288
2 89142 70968 80183
1 48742 22477 05698
ĐB 860270 775693 621632
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5 7
1 1 7 1 1 8 3 8 9
2 2
3 1 6 2 7 1 2
4 1 2 2 3 3 4
5 4 5 6
6 8 8 1 9
7 5 6 2 7 6 9
8 8 4 4 8 3 7 8
9 3 8 8 1 3 3 8
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 22 19 11
7 895 499 596
6 4829 3303 1253 6508 1502 4982 7089 5688 4982
5 2199 8146 7323
4 54339 27964 80644 81368 60213 60533 05747 78427 67514 52687 85759 96850 17835 20717 35238 39685 71925 19862 13013 46634 77341
3 47810 85512 08834 84975 05251 85512
2 90833 72079 08881
1 77802 71174 80815
ĐB 653911 438978 064945
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2 3 2 8
1 1 2 3 4 4 7 9 1 3 5
2 2 9 7 3 5
3 3 3 9 4 5 4 8
4 4 7 6 1 5
5 3 9 1
6 4 8 2
7 4 5 8 9 3
8 7 1 2 5 8 9
9 5 9 9 6
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 42 60 38
7 420 453 967
6 1928 7375 7257 7786 7901 8112 1776 0958 8112
5 4526 7796 8259
4 61435 73883 19392 70474 71134 28260 46570 99073 14532 98738 82802 22656 06599 78831 98345 04909 80050 14261 04398 40375 43689
3 89924 61128 19069 61657 18510 61128
2 51044 62352 78040
1 54543 64111 90906
ĐB 237960 074608 747096
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 2 8 6 9
1 1 2
2 4 6 8 8
3 4 5 1 2 8 9 8
4 2 3 4 5 9
5 7 2 3 6 7 8 9
6 9 1 7
7 4 5 3 5 6
8 3 6 9
9 2 6 9 6 8
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 38 74 69
7 211 127 540
6 8543 5668 9096 0879 7724 8893 6515 0190 8893
5 7847 4815 5622
4 63601 96886 91565 90413 43442 84973 04266 20286 66276 87106 02267 79604 09424 25960 46852 58193 02569 71825 55960 38503 10291
3 38608 05418 71245 40690 25317 05418
2 33759 51816 95496
1 45974 65237 81440
ĐB 725503 317456 922625
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 3 8 4 6 3
1 1 3 8 5 6 5 7
2 4 4 7 2 5 5
3 8 7
4 2 3 7 5
5 9 6 2
6 5 6 8 7 9 9
7 3 4 4 6 9 9
8 6 6
9 6 4 1 3 3 6
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 47 72 98 75
7 394 363 798 949
6 4762 9308 1708 4925 3690 0669 9104 1135 0669 3912 4261 6618
5 2209 9887 0885 8642
4 39268 98476 56237 02578 77467 54227 60307 52099 30429 70560 35630 73008 56829 50122 13937 87688 35940 91344 29897 66059 50759 29785 13609 52392 31092 83924 27989 29110
3 57477 89042 60241 42354 50475 89042 99265 37863
2 56998 88996 59459 62505
1 24205 96577 22407 38027
ĐB 561270 932656 227246 127077
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 7 8 8 9 8 4 7 5 9
1 2 8
2 7 2 5 9 9 4 7
3 7 6 5 7
4 2 7 1 1 4 6 2 9
5 4 6 9 9 9
6 2 7 8 3 9 1 3 5
7 6 7 8 2 7 5 5 7
8 7 5 8 5 9
9 4 8 6 9 7 8 8 2 2
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 65 09 96
7 607 660 793
6 9078 5046 1127 3365 3500 8418 7671 2875 8418
5 9224 0437 6603
4 28043 43111 21464 04902 49135 54307 43093 50927 19619 31199 65217 92343 64008 69647 23845 83288 98317 22828 91880 14897 12143
3 51400 83330 13616 05270 61714 83330
2 37093 73169 47542
1 06499 72438 42348
ĐB 150365 025441 080453
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 7 7 8 9 3
1 1 6 7 9 4 7 8
2 4 7 7 8
3 5 7 8
4 3 6 1 3 7 9 2 3 5 6 8
5 3
6 4 5 5 5 9
7 8 1 5
8 8
9 3 3 9 9 3 6 7
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 30 71 73
7 623 990 345
6 0506 4394 2047 4221 2567 5656 8497 2164 5656
5 6857 4718 6003
4 38701 20381 09794 86479 61387 57981 22578 66305 42230 08499 48023 34966 07830 38630 00081 64367 92675 24373 22196 52239 73618
3 91671 77276 72269 26305 94656 77276
2 51402 71795 32974
1 13835 18114 31604
ĐB 945895 564247 038239
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1 2 6 5 5 3 4 4
1 4 8 8
2 3 1 3
3 5 9 9
4 7 7 5
5 7 6 6
6 6 7 9 4 7
7 1 6 8 9 1 4 3 3 4 5
8 1 1 7 1
9 4 4 5 5 9 6 7
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 02 12 16
7 093 410 099
6 8825 9135 2453 9385 7294 0576 7832 5274 0576
5 6492 3662 5372
4 15628 93019 25311 14890 12730 89072 17110 61348 00418 22735 98782 07140 75562 17819 22105 76317 21582 68808 83362 55235 95520
3 77989 71783 70129 94501 52441 71783
2 00778 73487